b333d

陆启成楷书《般若波罗密多心经》附念诵、注音

墨海雪浪:


 

 

 

 

 

 

 
 

 般若波罗密多心经 
guān zì zài pú sà 。 
观 自 在 菩 萨 。(观察内在,自见菩萨) 
xíng shēn bō rě bō luó mì duō shí 。 
行 深 般 若 波 罗 蜜 多 时 。(深入的修行心经时) 
zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng 。 
照 见 五 蕴 皆 空。(看到五蕴:形相、情欲、意念、行为、心灵,都是空的) 
dù yī qiē kǔ è 。 
度 一 切 苦 厄 。 (就将一切苦难置之度外) 
shě lì zǐ 。 
舍 利 子。(菩萨对学生舍利子说) 
sè bù yì kōng 。 
色 不 异 空。(形相不异乎空间) 
kōng bù yì sè 。 
空 不 异 色 。 (空间不异乎形相) 
sè jí shì kōng。 
色 即 是 空。(所以形相等于空间) 
kōng jí shì sè 。 
空 即 是 色。(空间等于形相) 
shòu xiǎng xíng shí 。 
受 想 行 识。(情欲、意念、行为、心灵) 
yì fù rú shì 。 
亦 复 如 是。(都是一样的) 
shě lì zǐ 。 
舍 利 子。(舍利子呀) 
shì zhū fǎ kōng xiāng 。 
是 诸 法 空 相 。 (一切法则都是空的) 
bù shēng bù miè 。 
不 生 不 灭。(不生不灭) 
bù gòu bù jìng 。 
不 垢 不 净。(不垢不净 ) 
bù zēng bù jiǎn 。 
不 增 不 减 。 
shì gù kōng zhōng wú sè。 
是 故 空 中 无 色。(因此空间是没有形相的) 
wú shòu xiǎng xíng shí 。 
无 受 想 行 识 。 (也没有情欲、意念、行为和心灵) 
wú yǎn ěr bí shé shēn yì。 
无 眼 耳 鼻 舌 身 意。(没有眼、耳、鼻、舌、身、意等 六根) 
wú sè shēng xiāng wèi chù fǎ 。 
无 色 声 香 味 触 法 。(更没有色、声、香、味、触、法 等六尘) 
wú yǎn jiè 。 
无 眼 界。(没有眼睛所能看到的界限) 
nǎi zhì wú yì shi jie 。 
乃 至 无 意 识 界 。 (直到没有心灵所能感受的界限) 
wú wú míng 。 
无 无 明。(没有不能了解的) 
yì wú wú míng jìn 。 
亦 无 无 明 尽 。 (也没有不能了解的尽头) 
nǎi zhì wú lǎo sǐ 。 
乃 至 无 老 死。(直到没有老和死) 
yì wú lǎo sǐ jìn 。 
亦 无 老 死 尽。 (也没有老和死的尽头) 
wú kǔ jí miè dào。 
无 苦 集 灭 道 。 (没有痛苦的集合以及修道的幻灭) 
wú zhì yì wú dé 。 
无 智 亦 无 得。(不用智慧去强求) 
yǐ wú suǒ dé gù 。 
以 无 所 得 故 。 (所以得到与否并不重要) 
pú tí sà duǒ 。 
普 提 萨 埵。(菩萨觉悟之后) 
yī bō rě bō luó mì duō gù 。 
依 般 若 波 罗 蜜 多 故 。 (依照心经) 
xīn wú guà ài 。 
心 无 挂 碍。(心中没有碍) 
wú guà ài gù 。 
无 挂 碍 故。(由于没有碍) 
wú yǒu kǒng bù 。 
无 有 恐 怖。 (所以不恐怖) 
yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng 。 
远 离 颠 倒 梦 想。(远离颠倒梦想 ) 
jiū jìng niè pán 。 
究 竟 涅 盘 。 (最后达到彼岸) 
sān shì zhū fó 。 
三 世 诸 佛。(过去、现在和未来的三世诸佛) 
yī bō rě bō luó mì duō gù 。 
依 般 若 波 罗 蜜 多 故 。 (依照心经) 
dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí 。 
得 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩 提 。(得到无上、正宗、正觉的 三种佛果) 
gù zhī bō rě bō luó mì duō。 
故 知 波 若 波 罗 蜜 多。(所以说心经) 
shì dà shén zhòu 。 
是 大 神 咒 。 (是变幻莫测的咒语) 
shì dà míng zhòu 。 
是 大 明 咒。(是神光普照的咒语) 
shì wú shàng zhòu 。 
是 无 上 咒。 (是无上的咒语) 
shì wú děng děng zhòu 。 
是 无 等 等 咒。(是最高的咒语) 
néng chú yī qiē kǔ 。 
能 除 一 切 苦。(能除一切苦 ) 
zhēn shí bù xū 。 
真 实 不 虚 。 (不是骗人的 ) 
gùshuōbō rě bō luó mì duō zhòu 。 
故 说 波 若 波 罗 蜜 多 咒。(所以说心经) 
í shuō zhòu yuē 。 
即 说 咒 曰 。 (其咒语曰) 
jiē dì jiē dì 。 
揭 谛 揭 谛。(去吧,去吧) 
bō luó jiē dì 。 
波 罗 揭 谛 。 (到彼岸去吧) 
bō luó sēng jiē dì 。 
波 罗 僧 揭 谛。(大家快去彼岸) 
pú tí sà pó hē 。 
菩 提 萨 婆 诃 。 (修成正果) 
  

图文欣赏

文史天地

精美音画

醉心音乐

摄影知识

博客知识

制图素材

U 5 知识

书法鉴赏

背景素材

图片博览

生活百科

国画鉴赏

课件制作

P S 知识

雅俗文苑

电脑知识

flash素材


评论

热度(3)

  1. 经典龙行客墨海雪浪 转载了此文字
  2. b333d墨海雪浪 转载了此文字